Wylęgarnia 2015

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczną konferencję „WYLĘGARNIA 2015” planujemy zorganizować w dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w powiecie puławskim.

Jednocześnie zawiadamiamy, że z dniem 10 listopada 2014 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni byliśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w przyszłorocznej Konferencji; za co wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

 

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

 

 


 

23-24 kwietnia 2015 r.

Temat przewodni:

„Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy”

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

Zakład Akwakultury

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

 

Uprzejmie zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA” o tematyce związanej z zagadnieniami wylęgarnictwa organizmów wodnych. Tym razem spotkanie „Wylęgarnia 2015” planujemy zorganizować w dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w powiecie puławskim (woj. lubelskie). Dokładne miejsce konferencji zostanie sprecyzowane dopiero po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej. Zorganizowanie konferencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, już VI (ostatniego) etapu operacji zatytułowanej: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi, Środek 3.1: Działania wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10). Dotychczas kolejne, coroczne konferencje „WYLĘGARNIA” organizowaliśmy w terminie wrześniowym. Z uwagi na zapisy zawarte w PO RYBY 2007-2013 nasze ostatnie spotkanie zobligowani jesteśmy zorganizować w terminie wiosennym 2015 r.

Temat przewodni konferencji będzie dotyczył szeroko rozumianego zagadnienia podchowu organizmów wodnych. Preferowane będą opracowania kompleksowo traktujące problematykę podchowu danego gatunku/gatunków (w tym doniesienia o charakterze przeglądowym), a także te dotyczące wyników prac hodowlanych z najmłodszymi stadiami rozwojowymi organizmów wodnych. Oprócz tematu przewodniego prezentowane będą inne, ważne dla sektora wylęgarnictwa zagadnienia.

Jak zwykle przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas każdego referatu nie może przekraczać 20 minut (razem z dyskusją). Prosimy o zgłaszanie tytułów proponowanych doniesień z zaznaczeniem preferowanej formy ich prezentacji (referat lub poster). Informacje te prosimy przesyłać do 31 października 2014 r. drogą elektroniczną na adres: agatakow@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień. Priorytetowo będą traktowane doniesienia mieszczące się w obszarze tematu przewodniego, a szczególnie te o stricte aplikacyjnym charakterze.

Teksty prac prosimy przesłać w formie elektronicznej (pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakości fotografie w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesyłanie załączników zawierających rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny być wklejone w tekst pracy). Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2014 r., na adres: zakes@infish.com.pl.Maszynopisy, podobnie jak w latach poprzednich, muszą być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Archives of Polish Fisheries(szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. W przypadku, gdy nadesłana praca nie będzie spełniała ww. wymagań nie zostanie ona poddana pracom redakcyjnym.

Rejestrację uczestników konferencji planujemy rozpocząć w środę 22 kwietnia 2015 r. od godz. 15.00. Nasze spotkanie zakończymy w piątek 24 kwietnia 2015 r. po obiedzie. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje o konferencji będzie można znaleźć w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich, a także na tej stronie internetowej projektu: www.wylegarnia.infish.com.pl.

 

Kontakt – dr Agata Kowalska – tel. 89 524 01 71; fax 89 524 05 05; e-mail: agatakow@infish.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171, zakes@infish.com.pl