Projekt "Wylęgarnia"

Tytuł operacji: "Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych"

Operacja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

(Umowa Nr 00002-61720-OR1400001/10)

Jednostka realizująca – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Cele projektu

Zasadniczym celem projektu jest rozwój współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego oraz między tymi organizacjami.

Cele szczegółowe obejmują:

  • upowszechnianie i implementację wiedzy, w tym najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych,
  • wymianę informacji między środowiskiem naukowym i hodowcami/producentami ryb, a także przedstawicielami administracji państwowej nadzorującej sektor rybacki,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób związanych z szeroko rozumianą działalnością wylęgarniczo-podchowalniczą w sektorze rybackim.

Realizacja projektu

W ramach projektu „WYLĘGARNIA” przeprowadzonych zostanie 6 corocznych konferencji (w latach 2010-2015), na których prezentowane będą zagadnienia z zakresu wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych (produkcji materiału zarybieniowego/obsadowego).

Szczegółowy zakres merytoryczny kolejnych konferencji będzie ustalany w oparciu o aktualne, istotne dla branży rybackiej problemy, a także najnowsze osiągnięcia/rozwiązania naukowe sprzyjające poprawie efektów prac wylęgarniczych i podchowowych w sektorze rybackim.

Tematyka projektu „WYLĘGARNIA” obejmuje zagadnienia:

  • innowacyjnych metod kontrolowanego rozradzania organizmów wodnych,
  • nowatorskich biotechnik produkcji materiału zarybieniowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji,
  • profilaktyki i terapii chorób organizmów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem epizoocji występujących w intensywnych systemach hodowli,
  • nowatorskich rozwiązań technicznych stosowanych w wylęgarnictwie i podchowie organizmów wodnych,
  • regulacji weterynaryjnych i przepisów administracyjno-prawnych odnoszących się do obiektów wylęgarniczo-podchowalniczych,
  • promowania zasad dobrej praktyki rybackiej w pracach wylęgarniczo-podchowowych, tj. poprawy warunków i metod rozradzania, chowu, odławiania i transportu organizmów wodnych w kontekście tzw. dobrostanu,
  • efektywności wsiedlania/wprowadzania do wód otwartych materiału wyprodukowanego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji.

Zaproszeni będą eksperci, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące w/w zagadnień. Dodatkowo, każda coroczna konferencja zwieńczona zostanie m.in. opracowaniem i wydaniem monografii zawierającej publikacje z zakresu prezentowanej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.